ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


تعریف و هدف :

امروزه علوم پزشکی به پیشرفتهای شایان توجهی دست یافته است و روشن است این پیشرفتهای شگرف بدون یاری جستن از علوم و ابزار مهندسی مقدور نمی گشت. در نتیجه، رشته مهندسی پزشکی با گرایشهای مختلف متولد شده است.

مهندسی پزشکی با سه گرایش، شاخه نسبتا جدید علم است که همکاری نزدیک بین دو زمینه از علوم یعنی پزشکی و مهندسی را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی است که به هر دو زمینه آشنائی نسبی پیدا کرده و نقش خود را در کمک به تامین بهداشت عمومی ایفا نماید.

 

نقش و توانائی :

فارغ التحصیلان این دوره می توانند وظائف زیر را بر عهده گیرند:

الف) نصب و راه اندازی دستگاهها و وسائل پزشکی و تجهیز فنی بیمارستان

ب) تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستان

ج) مشاوره فنی در سفارش و خرید دستگاههای پزشکی

د) کمک به کادر پزشکی در به کارگیری بهینه از دستگاههای پزشکی

ه) مسئولیت فنی و مهندسی بیمارستان

و) همکاری در پروژه های تحقیقاتی پزشکی

ز) کمک به طراحی برخی از دستگاههای پزشکی

س) قابلیت در ابداع و بهینه سازی مواد مورد مصرف در قطعات پزشکی و وسایل کمک معلولین و اندامهای مصنوعی

ش) قابلیت در طراحی و تحلیل بخشهای مکانیکی تجهیزات پزشکی و وسایل کمک معلواین، کمک پزشکی و اندامهای مصنوعی و سیستمهای مصنوعی بدن انسان

ژ) ارائه خط مشی در نصب و راه اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستمهای فنی و طبی و بیمارستانی

 

ضرورت و اهمیت :

با توجه به گسترش روز افزون سیستمهای مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشکی، تربیت و وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر که آشنا به وسایل و تجهیزات پزشکی باشد امری ضروریست.

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 --- پايه رياضي عمومی 1 112904 1
3 #1 پايه فيزيك مکانیک و حرارت 115915 2
1 2# پایه آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت 115916 3
2 --- پایه کالبدشناسی انسانی 228101 4
2 --- پايه فیزیولوژی 228102 5
1 #5 پايه آزمایشگاه فیزیولوژی 228103 6
3 --- عمومي زبان عمومي 441011 7
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 8
17 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 1 پايه رياضي عمومي 2 112908 9
3 9# پایه معادلات دیفرانسیل 112910 10
3 --- پايه برنامه نویسی کامپیوتری 226148 11
3 1,2 پايه فيزيك الکتریسیته و مغناطیس 115917 12
1 #12 پایه آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 115918 13
1 --- اختياري کارگاه برق 228104 14
3 --- عمومي فارسی عمومی 663003 15
17 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 4 و 5 تخصصي اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه‌ها 228121 16
3 5,2 اصلی مقدمه‌ای بر فیزیک پزشکی 228106 17
3 9,10 اصلی ریاضی مهندسی 112919 18
3 12 , 10, 9 اصلي مدارهای الکتریکی 1 228107 19
3 1 پایه آمار حیاتی و احتمالات 228108 20
1 -- - اصلی گزارش‌نویسی فنی 228109 21
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 22
1 --- عمومي تربيت بدني 1 661001 23
19 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 5 پايه بیوفیزیک 228110 24
3 19 اصلي مدارهای الکتریکی 2 228111 25
3 19 اصلي الکترونیک 1 228112 26
3 #26 اصلي مدارهای منطقی 228113 27
1 19 اصلي آزمایشگاه مدار 228114 28
3 9و 12و 18 اصلی الکترومغناطیس 228105 29
2 --- عمومي درس گروه معارف --- 30
1 23 عمومي ورزش 1 661004 31
18 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 -- اصلي

اصول‌و‌کلیات‌مدیریت‌ خدمات‌بهداشتی‌و‌درمانی

228130 32
1 27 اصلي آزمایشگاه مدارهای منطقی 228117 33
1 26,28 اصلي آزمایشگاه الکترونیک 1 228118 34
3 18,#25 اصلي تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 228119 35
3 #38 اصلي اندازه‌گیری الکترونیکی 228120 36
4 19و 29 اصلي ماشین‌های الکتریکی مستقیم و متناوب 228115 37
3 26 تخصصي الکترونیک 2 228122 38
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 39
20 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 27 تخصصی (میکروپروسسور(ریزپردازنده1 228123 40
2 38-17 اصلی مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی و زیستی 228116 41
1 37 اصلی آز ماشین‌های الکتریکی مستقیم و متناوب 228125 42
1 34,38 تخصصي آز الکترونیک 2 228126 43
3 17 تخصصي اصول سیستم‌های رادیولوژی و رادیوتراپی 228127 44
2 از ترم ششم و بعد اصلي کارآموزی (192 ساعت) 228128 45
3 25 تخصصي سیستم‌های کنترل خطی 228129 46
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 47
18 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 41 اصلي تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستان‌ها 228124 48
2 41 اصلی حفاظت‌الکتریکی‌در‌سیستم‌های‌بیمارستانی 228131 49
1 40 تخصصی آز میکروپروسسور 228132 50
3 27,38 تخصصي تکنیک پالس 228133 51
1 46 تخصصی آز سیستم‌های کنترل خطی 228134 52
2 7 تخصصي زبان تخصصی بیوالکتریک 228135 53
3 35 اختياري پردازش سیستم‌های دیجیتال 228136 54
2 --- عمومي درس گروه معارف --- 55
16 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 گذراندن حداقل 100 واحد اصلي پروژه کارشناسی 228666 56
3 20,35 تخصصی مخابرات آنالوگ و دیجیتال 228137 57
3 27 تخصصي شبکه‌های کامپیوتری 228138 58
1 43,51 تخصصي آز تکنیک پالس 228139 59
3 --- اختياري اختیاری --- 60
2 --- اختياري اختیاری --- 61
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 62
2 --- عمومی دانش خانواده و جمعیت --- 63
19 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما