ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

گروه مهندسي برق در سال 1387، پس از مدت دو سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، تشکیل و اولین دوره دانشجویان کارشناسی را از طریق آزمون سراسری پذیرش نمود

 

هدف از این دوره تربيت كارشناس در زمينه‌های طراحي، مدیریت و بهره‌برداري از سيستم‌هاي برقي و الكترونيكي می باشد

از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت گروه، کسب مجوز و راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد الکترونیک می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

برنامه تحصيلي دوره كارشناسي مهندسی برق-الکترونيک (ورودی 92به بعد)
نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 --- پايه فیزیک مکانیک و حرارت 115915 1
3 --- جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی 115920 2
3 --- پایه ریاضی عمومی 1 112904 3
3 --- جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی 112939 4
1 1& پايه آز فیزیک مکانیک و حرارت 115916 5
3 --- جبرانی زبان پیش دانشگاهی 441013 6
1 --- پایه کارگاه عمومی 226104 7
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 8
1 --- عمومی تربیت بدنی 1 661001 9
20 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 3 پایه رياضي عمومي 2 112908 10
3 1 0 & پایه معادلات ديفرانسيل 112910 11
3 --- پايه برنامه‌‌نویسی کامپیوتری 226148 12
1 --- اصلی نقشه کشی صنعتی 226101 13
3 1 پایه فیزیک الکتریسیته مغناطیس 115917 14
1 14& پایه آز فيزيك الکتریسیته و مغناطیس 115918 15
2 --- عمومي درس گروه معارف --- 16
3 --- عمومی زبان عمومی 441011 17
1 9 عمومی تربيت بدني 2 661004 18
20 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
1 11-10 اصلی ریاضی مهندسی 112919 19
1 10 پایه آمار واحتمال مهندسی 113905 20
1 14-11& اصلی مدار الکتریکی 1 226103 21
2 --- اصلی آشنایی با مهندسی برق 226150 22
3 7 اصلي کارگاه برق 226115 23
3 17 اصلی زبان تخصصی 226109 24
3 10-14-19& اصلي الکترومغناطیس 226110 25
3 --- عمومی درس گروه معارف ( فارسی عمومی) --- 26
19 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
1 21 اصلی آز اندازه گیری و مدار 226105 27
2 12-10 پایه محاسبات عددی 112938 28
3 21 اصلي مدار الکتریکی 2 226106 29
3 21 اصلي الکترونیک 1 226107 30
3 30& اصلي سیستم های دیجیتال 1 226156 31
2 25-21 اصلی ماشین الکتریکی 1 226119 32
3 30& تخصصی الزامی فیزیک الکترونیک 115919 33
2 --- عمومي درس گروه معارف --- 34
19 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 31 اصلی سیستم های دیجیتال 2 226157 35
3 30 اصلی الکترونیک 2 226111 36
3 19 اصلي سیگنال ها و سیستم ها 226158 37
1 27-30 اصلي آز الکترونیک 1 226114 38
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 39
3 30 اختیاری ساخت ادوات نیمه هادی 226143 40
2 32 اصلی ماشین الکتریکی 2 226124 41
1 31 اصلی آزسیستم های دیجیتال 1 226159 42
18 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 11,32 تخصصی طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 226161 43
3 30 و 28 اصلی مدار های پالس و دیجیتال 226162 44
3 36 اصلی سیستم های کنترل خطی 226118 45
3 35,26 تخصصي اصول سیستم های مخابراتی 226163 46
3 --- اختیاری الکترونیک 3 226125 47
1 38 و 33 تخصصي تحلیل سیستم های انرزی الکتریکی 1 226164 48
1 35,17 اصلی آز ماشین الکتریکی 226133 49
2 --- عمومی آز الکترونیک 2 226121 50
19 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 --- اصلی اقتصاد مهندسی 226151 51
1 42-35& اصلی آزسیستم های دیجیتال 2 226160 52
3 46-36 تخصصی الزامی مدار مخابراتی 226131 53
1 38-44& تخصصی الزامی آز مدار های پالس و دیجیتال 226165 54
1 45 اصلی آز سیستم کنترل خطی 226127 55
3 46-44 اختیاری اندازه گیری الکترونیکی 226135 56
1 47& تخصصی الزامی آز الکترونیک 3 226152 57
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 58
3 31 تخصصی انتخابی FPGA 226138 59
18 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 36  - &41 تخصصی الکترونیک صنعتی 226129 60
3 &53 تخصصی آز مدار مخابراتی 226136 61
1 گذراندن100 وااحد اختیاری کار آموزی 226145 62
1 43 اختياري اختیاری (آز میکروصنعتی ) 226153 63
1 63& تخصصي آز میکروکنترلر های صنعتی 226154 64
2 گذراندن100 وااحد عمومی پروژه کارشناسی 226666 65
2 59 عمومی آز FPGA 226155 66
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 67
2 --- عمومی درس گروه معارف --- 68
18 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما