<<     فرم های مربوط به اعضاء هیئت علمی      >> 
 
شناسنامه آموزشی اعضای هیات علمی(اردیبهشت 92)
جداول مربوط به آیین نامه ارتقا(اردیبهشت 92)
فرم تقاضای تسهیلات فوق العاده ویژه
جدول ساعات حضور و تدریس در دانشگاه
فرم وثیقه ملکی اعضای هیئت علمی بورسیه دکتری
جدول امتیازات قابل محاسبه برای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه
فرم تعیین دانشجویان اساتید راهنما برای واحد پروژه کارشناسی
فرم طرح کلی درس برای ارائه درس در دانشگاه
فرمهای ارتقاء
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی 1395