اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال دوم سال تحصيلی 98-97
اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال اول سال تحصيلی 98-97
شهریه پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 98-97 دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی (مصوبه هیأت امناء)
اطلاعیه پرداخت شهریه در زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97