ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
      
 
شماره تماس


تلفن ساختمان مرکزی دانشگاه: 59790-031   
دورنگار: 36862001-031   
تلفن پردیس دانشگاه: 6-36816760-031   
     
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما