ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
 

      هیئت مؤسس

 
دکتر محمد حسن تحریریان
مرحوم دكتر مهدی جمشیدیان
دکتر سید محمود خاتون آبادی
دکتر علی دانایی
مهندس محمود روغنی
دکتر جعفر زعفرانی
دکتر مصطفی عمادزاده
مرحوم دکتر سیدمحمدحسن فیض
دکتر ناصر قاسم آقایی
دکتر علی اکبر محمدی
آیت الله حاج سید مرتضی هاشمی
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما