معاونت دانشجویی و فرهنگی در ساختار دانشگاه به نوعی نماینده دانشجویان و تأمین كننده خواسته‌های خدماتی، رفاهی و فرهنگی دانشجویان در قالب قوانین و مقررات دانشگاه می‌باشد و دارای دو مدیریت به شرح ذیل است:

- مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
- مدیریت امور تربیت بدنی

توجه:
دانشجویان گرامی لطفاً قبل از مراجعه به دفتر امور وام دانشجویی (صندوق رفاه) با شماره تلفن 59790-031 داخلی 270 تماس حاصل فرمائید و از حضور كارشناس مربوطه مطلع شوید.