ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

دوره کارشناسي مديريت صنعتي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز کارخانه ها ، موسسه ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با کاربرد روشهاي علمي در مديريت است

 

:نقش و توانايي

شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسائل نظري دانش مديريت صنعتي ، با کاربرد هاي اين رشته و همچنين بکارگيري نرم افزارهاي مرتبط و موثر مديريت آشنا مي شوند .بدين ترتيب خلا ء ارتباطي بين کادر کارشناسي ماهر و و مديريت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسيد

 

: ضرورت و اهميت

ضرورت و اهميت اين دوره در آشنا سازي مديران رده هاي گوناگون با نقش رشته مديريت صنعتي در سازمانها و موارد استفاده اين دانش ، و همچنين تربيب نيروي متخصص به عنوان رابط بين مديران و کارمندان اداري و فني که معمولا مسئوليت اجرايي و سرپرستي واحدها را عهده دار خواهند شد ، مي باشد

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

جهت مشاهده و دانلود چارت بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

      چارت ورودی 96 و بعد از آن

      چارت ورودی 95

      چارت ورودی 90 تا 94

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی عمادزاده              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |