ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی جهت تربیت دانش آموختگانی آگاه به امور مالی موسسات مالی به طور اعم, سرمایه گذاری های بانکی و مجتمع های تولیدی ایجاد شده است. در طول این دوره دانش آموختگان با مبانی دقیق مدلهای ریاضی و اقتصاد بازارهای مالی همراه با آگاهی مختصری از تجارت عملی آشنایی پیدا می کنند.

ضرورت و اهمیت:

بررسی تحولات پیچیده بازارهای مالی شامل نوسانات بورس، سرمایه گذاری های مالی، نرخ بهره، مدیریت ریسک و شبکه بانکی کشور افراد خبره ای را طلب می کند که با داشتن آگاهی از زمینه های مختلف ریاضی، اقتصاد و آمار بتوانند این تحولات را با مدلهای ریاضی و با استفاده از برنامه ریزیهای کامپیوتری مناسب بررسی و پیش بینی نمایند. رشته ریاضیات مالی این متخصصین را به منظور جوابگویی به موارد بالا تربیت می کند. بدین ترتیب در این دوره دانشجویان علاوه بر اطلاع و آگاهی از امور مالی تجارت بازار و جنبه های علمی مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای ریاضی و آمار و برنامه ریزیهای کامپیوتری برای ساختن مدلهای کمی در طراحی و شبیه سازی روشهایی که جوابگوی مناسب مسائل مالی باشد آماده می شوند.

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 سریهای زمانی (پیشنیاز) 115103 1
3 فرآیند تصادفی ( 1 ) (پیشنیاز) 115106 2
2   مدیریت مالی (پیشنیاز) 115104 3
3 آنالیز ریاضی 2وامار واحتمال 1   نظریه اندازه واحتمال 115302 4
11 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 فرآیند تصادفی پیشرفته و سریهای زمانی و نظریه اندازه و احتمال ریاضی مالی 1 115303 5
3 فرآیند تصادفی و نظریه اندازه و احتمال فرآیند تصادفی پیشرفته 115301 6
3 آنالیز عددی (پیشنیاز) 115107 7
3 اقتصاد (خرد و کلان) (پیشنیاز) 115102 8
12 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 اقتصاد خرد و کلان اقتصاد سنجی 115309 9
3 ریاضیات مالی (1) ریاضی مالی 2 115306 10
2 سمینار 115311 11
3 ریاضیات مالی (1) و آنالیز عددی روشهای عددی در ریاضی مالی 115307 12
11 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 پس از گذراندن12واحد از دروس اصلی مباحث ویژه مالی 115312 13
4 نظریه اندازه واحتمال تحقیق در عملیات یا آنالیز تابعی کاربردی 115304 14
6 پایان نامه 115310 15
13 جمع واحد هاي نيمسال چهارم


جدول دروس اصلی و تخصصی

واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 آنالیز ریاضی 2و امار واحتمال 1 نظریه اندازه واحتمال 115302 1
3 فرآیند تصادفی و نظریه اندازه و احتمال فرآیند تصادفی (پیشرفته) 115301 2
3 فرآیند تصادفی پیشرفته و سریهای زمانی و نظریه اندازه و احتمال ریاضیات مالی 1 115303 3
3 ریاضیات مالی (1)   ریاضیات مالی2 115306 4
3 ریاضیات مالی (1) و آنالیز عددی   روشهای عددی در ریاضیات مالی 115307 5
6     پایان نامه 115310 6
2     سمینار 115311 7
جدول دروس پیشنیاز
واحد   نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3   فرآیند تصادفی 115106 1
3   اقتصاد (خرد و کلان)  115102 2
3 سریهای زمانی 115103 3
2 مدیریت مالی پیش 115104 4
3 آنالیز عددی 115107 5

جدول دروس اختیاری

واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 اقتصاد خرد و کلان اقتصاد سنجی 115309 1
4   بهینه سازی 115308 2
3 پس از گذراندن12واحد از دروس اصلی مباحث ویژه مالی 115312 3
4 نظریه اندازه واحتمال آنالیز تابعی کاربردی 115304 4
4   تحقیق در عملیات پیشرفته 115305 5

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما