ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

تربيت کارشناسان چند جانبي داراي اندوخته کافي از دانش رياضي که توانايي تخيل کمي از مسائل صنعتي ، اقتصادي ، و برنامه ريزي را کسب نموده و نيز توانايي ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشد

 

:نقش و توانايي

:دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي کنند پس از فارغ التحصيل شدن توانايي هاي زير را دارند

کليه دروس رياضي و آمار احتمال دوره متوسطه را تدريس نمايند

 

: ضرورت و اهميت

اهميت اين دوره جهت تربيت دبيران متعهد رياضي و افرادي که به سرعت جامعه را در جهت استقلال اقتصادي و خود کفايي صنعتي سوق مي دهند بيش از پيش احساس مي شود

 

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3  ریاضی پیش دانشگاهی پايه ریاضی عمومی (1) 112943 1
3 --- پايه مبانی اقتصاد 331931 2
3 --- پایه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 221814 3
3 زبان پیش دانشگاهی عمومی زبان عمومی 441011 4
2 --- عمومي فارسی عمومی 663003 5
3 --- عمومي اندیشه اسلامی 1 662015 6
1 --- عمومي تربیت بدنی 1 661001 7
18 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 1 پايه رياضي عمومي 2 112944 8
3 #1 هسته مبانی علوم ریاضی 112536 9
3 # 1 هسته مبانی احتمال 113519 10
3 فیزیک پیش دانشگاهی پايه فیزیک عمومی 115913 11
2 5 عمومی  اندیشه اسلامی 2 662017 12
1 --- عمومي تربیت بدنی 2 661004 13
15 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 8 پايه ریاضی عمومی 3 112539 14
3 1,#8 پایه معادلات دیفرانسیل 112910 15
3 9 هسته مبانی ماتریسها و جبر خطی 112537 16
3 10 الزامی احتمال 1 113121 17
3   پایه مبانی جامعه شناسی 113924 18
2 --- عمومي انقلاب اسلامی 662018 19
17 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 8 هسته مبانی آنالیز ریاضی 112538 20
3 3 انتخابی برنامه سازی پیشرفته 221994 21
3 17 الزامی روشهای آماری 113520 22
3 9 الزامی مبانی جبر 112540 23
3 9 الزامی مبانی ترکیبیات 111501 24
2 --- عمومی تاریخ تحلیلی اسلام 662012 25
17 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 #20,8 هسته مبانی آنالیز عددی 112541 26
3 20 الزامی آنالیز ریاضی 112544 27
3 16 الزامی بهینه سازی خطی 112542 28
3 9 انتخابی نظریه مقدماتی اعداد 112129 29
3 16 الزامی جبر خطی عددی 112545 30
2 --- عمومی آئین زندگی 662016 31
17 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 20 انتخابی توابع مختلط 112127 32
3 27,15 الزامی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 112550 33
3 9 الزامی مبانی منطق ونظریه مجموعه ها 112138 34
3 23 انتخابی جبر 112130 35
3 9 الزامی مبانی هندسه 112128 36
2   عمومی تفسیر  موضوعی قرآن  کریم 662019 37
17 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
1 --- عمومی  کنترل جمعیت واصول تنظیم خانواده 664012 38
2 --- عمومی  فرهنگ وتمدن اسلام وایران 662022 39
3 33,26 انتخابی حل عددی معادلات دیفرانسیل 112131 40
3 26 کهاد آنالیز عددی 112551 41
3 اجازه گروه کهاد  آموزش ریاضی 221927 42
3 اجازه گروه کهاد اختیاری دانشکده --- 43
3 اجازه گروه کهاد  اختیاری خارج از دانشکده --- 44
18 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 26 کهاد  بهینه سازی غیر خطی 112543 45
3 24 کهاد  نظریه گراف وکاربردها 112141 46
3 26 کهاد  نرم افزار ریاضی 112142 47
3 اجازه گروه کهاد  تاریخ ریاضی 112143 48
3 اجازه گروه کهاد  اختیاری دانشکده --- 49
3 اجازه گروه کهاد  اختیاری خارج از دانشکده --- 50
18 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما