ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

تربيت کارشناسانی داراي اندوخته کافی از دانش رياضی که توانايی تخيل کمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه ريزی را کسب نموده و نيز توانايی ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشند.
 

:کارشناس گروه

 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |