ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
 

      مدیریت

 
رئیس دانشگاه : دكتر جعفر زعفرانی
رئيس هيئت امنا -معاون فرهنگي و دانشجویی : دکتر سید محمود خاتون آبادی
معاون آموزشي و پژوهشي : دکتر محمد حسن تحریریان
معاون مالي و اداري : دکتر علی اکبر محمدی
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما