دانشگاه شیخ بهایی

مدیریت

مدیریت

معاونت دانشجویی و فرهنگی در ساختار دانشگاه به نوعی نماینده دانشجویان و تامین‌کننده خواسته‌های خدماتی، رفاهی و فرهنگی دانشجویان در قالب قوانین و مقررات دانشگاه می باشد.
معاونت دانشجويي و فرهنگي : دكتر سيد محمود خاتون آبادی
مدير امور دانشجويي و فرهنگي و دبير كميته انضباطي: مهندس محمدمهدی تابعی
رئيس امور مركز بهداشت: دكتر طاهری - مسئول كلينيك رازی
امور تغذیه: زير نظر معاونت دانشجويی وفرهنگی