اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1399
اطلاعیه کمک شهریه - قابل توجه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی