دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی 1400
اطلاعیه


دانشجویان جدیدالورودی که تاکنون برای تکمیل ثبت نام خود اقدام نکرده اند، مقتضی است تا پایان هفته جاری (مورخ چهارشنبه 26 آبان ماه) برای تشکیل پرونده به دانشگاه مراجعه نمایند تا خللی در دسترسی به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی ایجاد نگردد.

واحد آموزش دانشگاه