دکترناصر قاسم آقایی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر ناصر قاسم آقایی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 23456 داخلی

آدرس: پردیس فنی مهندسی-ساختمان 8

مقالات ژورنال

مقالات کنفرانس