دکترمحمد حسن تحریریان

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر محمد حسن تحریریان

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 59790000 داخلی 157

ایمیل: tahririan@shbu.ac.ir

آدرس: دانشکده زبانهای خارجی

ساعات مراجعه : 8-12