دکتربهاره خزاعی نژاد

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر بهاره خزاعی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 59790000 داخلی 255

ایمیل: b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir

مقالات ژورنال

1

2009
  • 1  بهاره خزاعی نژاد و محمد رضا طالبی نژاد. عزت نفس و دوره های شناختی-عاطفی مبتنی بر مهارت خواندن در آموزش زبان انگلیسی. دانشگاه خوارزمی . مجله زبانشناسی کاربردی در ایران. --- لینک مقاله

1

2011
  • 2  بهاره خزاعی نژاد و محمد رضا طالبی نژاد. هوش هیجانی و دوره های شناختی و عاطفی مبتنی بر مهارت خواندن . انتشارات بین المللی تایم تیلور. مجله ایرانی آموزش زبان های خارجی . --- لینک مقاله

1

2012
  • 3  بهاره خزاعی نژاد - حسین براتی - مهدی جعفر زاده. گروه بندی براساس توانایی ها به عنوان راهی برای موفقیت تحصیلی بیشتر در آموزش زبان دوم - بززسی موردی از دانشجویان ایرانی. مرکز علوم و آموزش کانادا. آموزش زبان انگلیسی. --- لینک مقاله

1

2013
  • 4  بهاره خزاعی نژاد و احمد علی بابایی. بررسی نقش میزان تسلط بر زبان دوم در نوع ارتباط کلمات استفاده شده توسط زبان آموزان : بررسی موردی از زبان آموزان ایرانی. آکادمی. مباحث نظری و عملی در مطالعات زبان. --- لینک مقاله

1

2018
  • 5  بهاره خزاعی نژاد - منصور توکلی- زهرا امیریان. آشنایی با خصوصیات اصلی برای حفظ ارتقا حرفه ای از طریق تمرین بازتاب در تدریس. Sciendo. مجله آموزش معلمان برای تداوم تدریس. --- لینک مقاله

1

2018
  • 6  بهاره خزاعی نژاد - منصور توکلی- زهرا امیریان. تامل عمقی به عنوان روشی نوین در جهت تلفیق دانش نظری و تدریس عملی در بافت ایران:بررسی موردی از عملکرد مدرسان آتی . انجمن تدریس زبان و ادبیات انگلیسی ایران (TELLSI). آموزش زبان انگلیسی. --- لینک مقاله

1

2019
  • 7  محمد جواد انصاری - بهاره خزاعی نژاد - مهرنوش فخارزاده. سند اساسی اصلاحات آموزش و برنامه تدریس زبان خارجی: بررسی دیدگاه معلمان زبان. دانشگاه اصفهان. تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی. --- لینک مقاله

1

2020
  • 8   مرجان یزدانی فر و بهاره خزاعی نژاد . درس پژوهی رویکردی برای پیشرفت حرفه ای : نگرش معلمان زبان تازه کار و باتجربه ایرانی. دانشگاه شیخ بهایی. مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه زبان های خارجی. --- لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1389
  • 1  بهاره خزاعی نژاد و محمد رضا طالبی نژاد. هوش هیجانی و دوره های شناختی و عاطفی مبتنی بر مهارت خواندن . دومین همایش تحصیلات تکمیلی در زمینه موضوعات مربوط به آموزش و یادگیری زبان در ایران -دانشگاه اصفهان. ---. دانشگاه اصفهان, اصفهان, ایران. لینک مقاله