دکترمصطفی عمادزاده

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 59790000 داخلی 141

ایمیل: emazir@gmail.com

ساعات مراجعه : 8تا12

سوابق تحصیلی

زمینه فعالیت های پژوهشی

مقالات ژورنال

مقالات کنفرانس

سوابق اجرایی

جوایز دریافتی

دروس ارائه شده

کتب انتشار یافته

ردیف عنوان نویسنده انتشارات چاپ آخرین سال

رساله های دکتری

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع

پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع