مهندسصدف عنبرزاده

دانشکده

اطلاعات فردی

مهندس صدف عنبرزاده

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: anbarzadeh00@yahoo.com

مقالات ژورنال

1

1385
 • 1  صدف عنبرزاده. بیوسنسورها. مجله مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی. مجله مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی. 1 لینک مقاله

1

1386
 • 2  صدف عنبرزاده. نقد و بررسی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی ریه. کتاب ماه علوم و فنون. کتاب ماه علوم و فنون. 1 لینک مقاله

1

2015
 • 3  Sadaf Anbarzadeh. web based fuzzy diagnosis system and evaluation for five disease with sort throat syptom . ciencia natura journal. ciencia natura. 1 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1
 • 1  صدف عنبرزاده. استفاده از کنترل فازی هایبرید برای یک سیستم غیرخطی آشوب. دانشگاه شمال-آمل. 1. دانشگاه آمل, آمل, ایران. لینک مقاله
1391
 • 2  صدف عنبرزاده. شناسایی و کنترل یک سیستم غیرخطی آشوب با استفاده از سیستم کنترل تطبیقی فازی هایبرید. پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران. 1. 1, 1, 1. لینک مقاله
1394
 • 3  صدف عنبرزاده. سیستم تشخیص بیماری خبره فازی مبتنی بر وب و ارزیابی ان برای 5 مدل بیماری با علامت گلودرد. کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر. . تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 4  صدف عنبرزاده - صدف طباطبایی - افسون نادری . پژوهشی بر فناوری نانو در مهندسی پزشکی و استفاده از نانوموتورها و انتقال دارو . دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر . 1. رامسر, رامسر, ایران. لینک مقاله
1397
 • 5  صدف عنبرزاده - سعید حیدری. طراحی و ساخت دستگاه تشخیص حمله قلبی با استفاده از اندازه گیری نرخ ضربان قلب و انتقال آن. چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران. 1. 1, 1, 1. لینک مقاله
1397
 • 6   صدف عنبرزاده - سعید یادگاریان. طراحی مدار دریافت سیگنال الکترومیوگرام و مقایسه عملکرد دو نوع فیلتر بر سیگنال دریافتی. کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی کامپیوتر برق فناوری اطلاعات. 1. 1, 1, 1. لینک مقاله
1398
 • 7  صدف عنبرزاده. محاسبه ی درصد چربی بدن به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ی الگوریتم های Levenberg-Marquardt و Bayesian Regularization . پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک. 1. 1, 1, ایران. لینک مقاله
2015
 • 8  Sadaf Anbarzadeh. wireless ecg monitoring and humidity measurement using zigbee technique and transmission via gsm module. international conference on electrical engineering computer science and information technology. ,. ,, ,, ,. لینک مقاله
2019
 • 9  Sadaf Anbarzadeh. fuzzy clustering of differential diagnosis and application for patients with vertigo symptom. mtcb. 1. sheikh bahaee university, Isfahan, IRAN. لینک مقاله
2020
 • 10  sadaf anbarzadeh. Comparison between Scaled conjugate gradient and Resilient backpropagation algorithm for diabetes diagnosis. 5th International Conference on Applied Research in Computer, Electrical and Information Technology. 1. Georgia, Tbilisi, Georgia. لینک مقاله
۱۳۹۱
 • 11  صدف عنبرزاده اکرم احدی زاده . بهینه سازی غیر محدب با کرانهای دو گان و کاربرد در سیستم های مخابراتی. کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی. 1. دانشگاه آمل, آمل, ایران. لینک مقاله