دکترمهرنوش فخارزاده

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر مهرنوش فخارزاده

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mfakharzade@shbu.ac.ir

مقالات ژورنال

1

1395
 • 1  شیما مومنی، مهرنوش فخارزاده. فرايندهاي معادل يابي فرهنگستان در حوزه ي رايانه و فنّاوريِ اطّلاعات و پذيرش معادل ها در کُتب آموزشي. دانشگاه باهنر کرمان . نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان) . 19 (39) لینک مقاله

1

1398
 • 2  مهرنوش فخارزاده، ملیحه امینی. بررسی جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان فارسی به روسی با رویکرد سری‌زمانی. دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه . 51(2) لینک مقاله

1

1398
 • 3  مهرنوش فخارزاده، ملیحه امینی. رویکرد سری‌های زمانی به جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان حاشیه‌ای فارسی به زبان مرکزی انگلیسی. انجمن علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. 1(16) لینک مقاله

1

2003
 • 4  مهرنوش فخارزاده، محمد حسن تحریریان. تحلیل نیازهای گفتمانی و صوری دانشجویان روانشناسی و جامعه شناسی. دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 19(1) لینک مقاله

1

2009
 • 5  کتایون افضلی، مهرنوش فخارزاده. A needs analysis survey: The case of tourism letter writing in Iran. TransEarl. ESP World. 1(22) لینک مقاله

1

2009
 • 6  مهرنوش فخارزاده، عباس اسلامی راسخ. Why of pro-first language use arguments in ESP context. TransEarl. ESP World. 5(26) لینک مقاله

1

2010
 • 7  مهرنوش فخارزاده، عباس اسلامی راسخ. On the Applicability or Non-appplicability of the Gricean Maxims to Nursery Rhymes. Tinnefeld. Journal of Linguistics and Language Teaching. 1(1) لینک مقاله

1

2014
 • 8  فخارزاده، یوحنایی، نژادانصاری. Proceduralization, transfer of training and retention of knowledge as a result of output practice.. Consortia Academia Publishing. International Journal of Research Studies in Language Learning. 3(2) لینک مقاله

1

2014
 • 9  فخارزاده. بررسی تاثیر تمرینات صورت-محور و درک مطلبی بر روند شناسی شدن افعال کمکی چند وجهی. دانشگاه شیخ بهایی. مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه. 2(3) لینک مقاله

1

2014
 • 10  مهرنوش فخارزاده. Critical contrastive rhetoric: The influence of L2 letter writing instruction on L1letter writing. Sciencepark Research Organization and Counseling LTD. Cypriot Journal of Educational Sciences (CJEs). 9(3) لینک مقاله

1

2015
 • 11  فخارزاده، یوحنایی. Proceduralization and Transfer of Linguistics Knowledge as a Result of Form-focused Output and Input Practice. دانشگاه خوارزمی. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL). 18(1) لینک مقاله

1

2017
 • 12  مهرنوش فخارزاده، بهناز مهدوی. Full Sentence vs. Substitutable Defining Formats: A Study of Translation Equivalents. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 3L: Language, Linguistics, Literature. 23(2) لینک مقاله

1

2019
 • 13  محمد جواد انصاری، مهرنوش فخارزاده، بهاره خزاعی نژاد . ادراک پژوهی معلمان زبان انگلیسی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران . دانشگاه اصفهان . Applied Research on English Language . 8(2) لینک مقاله

1

1398
 • 14  مهرنوش فخارزاده، عاطفه هاشم پور. تحلیل مضامین نهفته در دیدگاههای مصرفکنندگان پویانماییهای دوبلهشده در ایران با رویکرد وبنگاری. دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه. 52(1) لینک مقاله

1

2020
 • 15  مهرنوش فخارزاده، هاجر دادخواه. تاثیر ایدئولوژی مذهبی مترجم زیرنویس بر ترجمه ناسزاگویی ها با رویکرد کمّی . De Gruyter Mouton . TEXT & TALK. 40(4) لینک مقاله

1

2020
 • 16  نگار یزدانی پور، مهرنوش فخارزاده . ادارک پژوهی مدیران موسسات خصوصی آموزش زبان در ارتباط با آموزگار اثربخش . Nova Southeastern University. The Qualitative Report. 25(8) لینک مقاله

1

1399
 • 17  مهرنوش فخارزاده، احمد دباغ زاده. نمود عادتواره مترجم در سبک ترجمه: موردپژوهی سبک ترجمه صالح حسینی . دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه . 53(3) لینک مقاله

1

2020
 • 18  مهرنوش فخارزاده، سیمین کاظمی. تجارب مترجمین حضوری کنفرانسها در ایران: تحلیل مضامین روایت مترجمین. UCO press. Hikma Translation JOurnal Studies. 19(2) لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1395
 • 1  مهرنوش فخارزاده، بهناز مهدوی. Comparing quality of lexical Items Equivalent as guided by two defining strategies across different proficiency levels . همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند . 22 و 23 اردیبهشت. دانشگاه بیرجند , بیرجند, ایران. لینک مقاله
1395
 • 2  مهرنوش فخارزاده، نعیمه حسن پور. Keyness analysis and style of characters: a comparative study of Hmlet in English and Persian. همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند. 22 و 23 اردیبهشت. دانشگاه بیرجند, بیرجند, ایران. لینک مقاله
1396
 • 3  مهرنوش قخارزاده، ساناز مهربان . A contrastive stydy of dubbings done in Iran by fans and conventional Dubbs. سومین همایش رویکردهای بین رشته ای به آموزش زبان ادبیات و مطالعات ترجمه. 2 و 3 آبان . دانشگاه مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
1396
 • 4  مهرنوش فخارزاده، نعیمه امینی . The relationship between critical thinking, learning style, and credibility judgment of Web-based information in Iranian English learners. سومین همایش رویکردهای بین رشته ای به آموزش زبان ادبیات و مطالعات ترجمه. 2 و 3 آبان. دانشگاه مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
1398
 • 5  مهرنوش فخارزاده، عاطفه هاشم پور. Dimensions of Good Animation Dubbing as Perceived by Iranian Viewers: A Participatory Netnographic Study. Conference on Translation and The Media. 14 اردیبهشت. دانشگاه مشهد, مشهد , ایران. لینک مقاله
1398
 • 6  مهرنوش فخارزاده، رویا عطاری. راهکارهای طنزآفرینی و طنزافزایی در پویانمایی های دوبله شده در ایران با رویکرد هنجار-محور. Conference on Translation and The Media. 14 اردیبهشت. دانشگاه مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
2010
 • 7  فخارزاده، شباهنگ . An investigation of Gricean Cooperative principle and its Elaborative Maxims in Children Nursery Rhymes: An interpretive Approach. The Language of Landscapes: The 30th annual conference of the poetics and linguistic Association. PALA. دانشگاه جنوا, جنوا, ایتالیا. لینک مقاله
2012
 • 8  فخارزاده، یوحنایی. The Effect of an Output-Packet Practice Tasks on the Proceduralization of Knowledge in Intermediate Iranian Foreign Language Learners. . CONFERENCE ON LANGUAGE LEARNING AND TEACHING: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH (LLT-IA). 1. دانشگاه فردوسی, مشهد, ایران. لینک مقاله
2012
 • 9  فخارزاده، یوحنایی. The effect of input vs. output form-focused practice on the explicit and implicit knowledge of intermediate Iranian foreign language learners.. The 22nd Annual Conference of the European Second Language Association. EUROSLA. Adam Mickiewicz University, پزنن, لهستان. لینک مقاله