دکترحسن   کارنامه حقيقی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر حسن   کارنامه حقيقی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: karnameh@shbu.ac.ir

مقالات ژورنال

مقالات کنفرانس