دکتر نعیمه السادات ابطحی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر نعیمه السادات ابطحی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: nabtahi@shbu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

شهرسازی-طراحی شهری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران، 1391

دکتری

شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران، 1399

زمینه فعالیت های پژوهشی

نظریات (نوین) در شهرسازی- طراحی شهری

مطالعات اجتماعی در شهر

مطالعات جامعه شناسی شهری

نوسازی و بازآفرینی شهری

مقالات ژورنال

1

1392
 • 1  نعیمه السادات ابطحی. به کارگیری روش چیدمان فضا( space syntax ) برای مدل سازی ساختار شهری در شهرهای استان اصفهان. نظام مهندسی استان اصفهان. دانش نما. . لینک مقاله

1

1393
 • 2  نعیمه السادات ابطحی. بررسی ارتباط میان کاربری فضای سبز و تعداد جمعیت در شهرهای درچه، خمینی- شهر، نجفآباد و چادگان بااستفاده از تکنیک همبستگی اسپیرمن. نظام مهندسی استان اصفهان. دانش نما. . لینک مقاله

1

2014
 • 3  .. Comparable Surveying in Sustainability of Tourism Industry in Semirom Waterfall and Shahlulak Waterfall. .. (Journal of Social Issues & Humanities (JournalSIH . . لینک مقاله

1

2014
 • 4  .. Sustainable Design through Deployment of Climatic Design Principles in IRAN . .. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences . . لینک مقاله

1

1400
 • 5  نعیمه السادات ابطحی - مجتبی رفیعیان - محمود محمدی - محمدسعید ایزدی - کاوه رشیدزاده . خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان. علمی-پژوهشی دانشگاهی. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای. دوره 11 شماره 38 لینک مقاله

1

2021
 • 6  Naeimeh sadat Abtahi; Mojtaba Rafieian; Mahmoud Mohammadi; Mohammad Saeid Izadi; Kaveh Rashid Zadeh. Transforming the Concept of Public Space and Its Impact on Space Experience in the City of Esfahan. University. Space Ontology International Journal. Volume 10, Issue 3 - Serial Number 38 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1399-2020
 • 1  داوود برومند، نعیمه سادات ابطحی. بررسی تطبیقی آرمانشهر از دیدگاه نیما یوشیج و سهراب سپهری. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسی. .. دانشگاه Kasem Bundit, بانکوک, .. لینک مقاله
1399
 • 2  محسن رمضانی، نعیمه سادات ابطحی. امکان سنجی ایجاد بازار روز با هدف خلق فضای عمومی شهری (مطالعه موردی: بازار روز چمگردان). کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران. .. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1393
 • 3  .. از حس مکان تا حس تعلق به مکان، در طراحی فرهنگ گر. همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری . .. کرج, کرج, ایران. لینک مقاله
1392
 • 4  .. ارزیابی عناصر بوم شناختی در هدایت روند تغییرات سیمای سرزمین( نمونه موردی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین اصفهان). اولین کنفرانس بین المللی سیمای سرزمین. .. دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1392
 • 5  .. بررسی پایداری شبکه حمل و نقل BRT شهر اصفهان. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری . .. تبریز, تبریز, ایران. لینک مقاله
1392
 • 6  .. مخاطرات اجتماعی ناشی از مخاطرات طبیعی )نمونه موردی؛ خشکسالی زاینده رود اصفهان(. دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی . .. دانشگاه خوارزمی, تهران, ایران. لینک مقاله
1392
 • 7  .. نقش برنامه ریزی شهری در کاهش مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری. .. دانشگاه آزاد اسلامی سنندج, سنندج, ایران. لینک مقاله
1393
 • 8  .. تقابل الگوهای پراکنده روئی با الگوهای توسعه شهری. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری. .. دانشگاه آزاد اسلامی سنندج, سنندج, ایران. لینک مقاله
1393
 • 9  .. تقابل الگوهای پراکنده روئی با الگوهای توسعه شهری. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری. .. دانشگاه آزاد اسلامی سنندج, سنندج, ایران. لینک مقاله
1392
 • 10  .. قوتها و چالشهای توسعه حمل و نقل TOD با تأکید بر اتوبوس و ریل. اولین همایش ملی شهر سازی و معماری در گذر زمان. .. قزوین, قزوین, ایران. لینک مقاله
1393
 • 11  .. طراحی پایدار از طریق به کار گیری اصول طراحی اقلیمی در ایران. اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار، تهران. .. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1393
 • 12  .. بررسی مقایسهای پایداری صنعت گردشگری آبشار سمیرم و آبشار شاهلوالک. اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار، تهران. .. ., تهران, ایران. لینک مقاله
1392
 • 13  .. بازبینی اصول اجتماعی شهرسازی اسالمی با رویکرد طراحی شهری مردم مدار. دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی (ازنظریه تاکاربرد در دنیای معاصر). .. دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, ایران. لینک مقاله
1392
 • 14  .. پایداری منظر شهری در تعامل انسان و محیط با رویکرد طراحی شهری. اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار. .. ., مشهد, ایران. لینک مقاله
1392
 • 15  .. بررسی تطبیقی پایداری انواع سیستمهای حملونقل ریلی. سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری . .. ., اصفهان, ایران. لینک مقاله
1392
 • 16  نعیمه السادات ابطحی ، مهدی مقدسی. آفرینش مراکز شهری پیاده نمونه موردی مرکز شهر همدان. اولین همایش ملی معماری،مرمت،شه رسازی ومحیط زیست پایدار. .. دانشگاه شهید مفتح همدان, همدان, ایران. لینک مقاله
1392
 • 17  .. بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حس تعلق ساکنین شهرها. همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا . .. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, قزوین, ایران. لینک مقاله
1392
 • 18  .. تبلیغات محیطی در شهر خلاق. اولین همایش ملی شهر خالق، ایده و چالش ها در ایران. .. ., قشم, ایران. لینک مقاله
1393
 • 19  زهرا خدارحمی ، نعیمه السادات ابطحی. ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان در فضاهای شهری در محله پایدار. اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار، تهران. .. ., تهران, ایران. لینک مقاله
1393
 • 20  پریسا پورمتین، فرینوش طباطبایی، نعیمه السادات ابطحی. روستا شهرهای پایدار،نوسعه های شهری آینده. دومین کنگره بین المللی آذر 1293 سازه، معماری و توسعه پایدار. .. ., تبریز, ایران. لینک مقاله
1394
 • 21  نعیمه السادات ابطحی، مهلا محمدنیا. مدیریت پیشگیری از جرایم با روش آینده پژوهی (نمونه مطالعاتی شهر اصفهان). نگاهی نو به: شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری. .. ., تبریز, ایران. لینک مقاله
1398
 • 22  نعیمه السادات ابطحی، ساناز هویدا. ارزیابی فضای شهری اجتماع محور با رویکرد ترجیحات مردمی، نمونه موردی: میدان امام علی اصفهان. دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران. .. ., تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 23   سمانه حیدری، نعیمه السادات ابطحی ، ایمان مهرابی دستنایی. تحلیل کیفیت زندگی مناطق یک و سه شهر اصفهان از طریق سنجش شاخصهای ذهنی. دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی- مدیریت- توسعه شهری. .. ., شیراز, ایران. لینک مقاله
1399-2020
 • 24  نعیمه السادات ابطحی، مینا مجاهد زاده. بررسی شاخص های موثر بر امنیت محالت شهری با تاکید بر رویکرد CPTED با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره . اولین کنفرانس علمی پژوهشس عمران- معماری باکو، آذربایجان. .. ., باکو, آذربایجان. لینک مقاله

سوابق اجرایی