دکترمهدی آذری سامانی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر مهدی آذری سامانی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 0316819001 داخلی 139

ایمیل: mehdiazari@shbu.ac.ir

آدرس: دانشکده زبان های خارجی

سوابق تحصیلی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران، 1382

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1388

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1397

زمینه فعالیت های پژوهشی

Postmodernism

ادبیات و علم

نظریه های ادبی

نقد ادبی در ترجمه

تحلیل کلام

مقالات ژورنال

1

2019
  • 1  Mehdi Azari Samani, Vajihe Yousefzade. Analysis of the Translator’s Use of Plurality to Overcome Culture Industry in Translation of Poems: The Case of Elahi’s Translation of T. S. Eliot’s Ash-Wednesday into Farsi. Sheikhbahaee University. Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies. V4, I 1 لینک مقاله

1

2021
  • 2  Mehdi Azari Samani. The Negotiation of Entropies in Thomas Pynchon’s V. Azarbaijan Shahid Madani University. Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances. 9-1 لینک مقاله

1

Spring 2012
  • 3  Mehdi Azari Samani, Hassan Rezaei. The Chaotic World and the Entropic Crisis in Thomas Pynchon‟s The Crying of Lot 49. Sheikhbahaee University. Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies . V1, I2 لینک مقاله

جوایز دریافتی

رساله های دکتری

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع
1  
مابین صدا و معنا: بررسی رمانهای توماس پینچن از نظر تئوری اطلاعات
دکتر امیرعلی نجومیان و دکتر علیرضا جعفری (استادان راهنما)
1397

پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع
1  
در جستجوی هویت: دیالکتیک زبانی در هرتزوگ سال بلو و اعلان حراج جنس شماره 49 توماس پینچن
دکتر مریم بیاد (استاد راهنما)
1388