دکترسوده محمودی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر سوده محمودی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: s.mahmoodi63@gmail.com

مقالات ژورنال

1

1387
 • 1  سمیه محمودی ، علی عطافر. بررسي ابعاد آميخته بازاريابي اينترنتي . انتشارات احیا سپاهان. فصلنامه احیا. سال هفتم/شماره25/پاييز/ لینک مقاله

1

1388
 • 2  سمیه محمودی ، علی عطافر. بررسي گرايش خريداران در فرايند تصميم گيري در بازار تلويزيون در شهر اصفهان. انتشارات. مدیریت فرهنگ سازمانی. سال 7 شماره 19 لینک مقاله

1

1388
 • 3  سمیه محمودی ، علی عطافر. بررسي گرايش خريداران در فرايند تصميم گيري در بازار تلويزيون در شهر اصفهان. انتشارات. مدیریت فرهنگ سازمانی. سال 7 شماره 19 لینک مقاله

1

1389
 • 4  سمیه محمودی، علی عطافر، نعمت الله اکبری. بررسي مدلهاي آميخته بازاريابي به منظور شناسايي و اولويت بندي عوامل مناسب آمیخته شیر طعم دار پگاه . انتشارات دانشگاه زاهدان. پژوهش های مدیریت. سال سوم شماره دهم لینک مقاله

1

1394
 • 5  سمیه محمودی، بهرام رنجبریان، سعید فتحی. توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران . دانشگاه علامه طباطبایی. مطالعات مدیریت گردشگری. دوره 10 شماره 29 لینک مقاله

1

1394
 • 6  سمیه محمودی، بهرام رنجبریان، سعید فتحی. شناسایی عوامل موثر بر تصویرذهنی گردشگران خارجی از ایران(تکنیک دلفی فازی). دانشگاه مازندران. برنامه ریزی و توسعه گردشگری. دوره4 شماره 13 لینک مقاله

1

1394
 • 7  سمیه محمودی، بهرام رنجبریان، سعید فتحی. توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری:رویکرد پژوهش ترکیبی(تکنیک تحلیل محتوا. انتشارات دانشگاه زاهدان. پژوهش های مدیریت عمومی. دوره 8 شماره 28 لینک مقاله

1

2009
 • 8  Somaye Mahmoodi, Bahram Ranjbarian. The Influencing Factors in Ad Processing: Cognitive vs. Affective Appeals. انتشارات. Journal of International Marketing and Marketing Research. vol 39 No.3 لینک مقاله

1

2010
 • 9  Somaye Mahmoodi, Bahram Ranjbarian,Saeed Fathi. Packaging Elements and Consumer Buying Decisions. Inderscience. International Journal of Business innovation and research. Vol 4 No 4 لینک مقاله

1

2017
 • 10  Somaye mahmoodi, bahram ranjbarian, saeed fathi. Factor influencing on iran’image as a tourist destination. inderscience. Internatinal journal of service operation management. 26 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1386
 • 1  سمیه محمودی. سياست گذاري جهت توسعه صنعت سرمايه گذاري خطر پذير (راهکارها و پيشنهاداتي براي ايران). اولين کنفرانس ملي کارآفريني ،خلاقيت و سازمان هاي آينده(1386). ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1387
 • 2  سمیه محمودی، علی شائمی. بررسي ارتباط رفتار شهروند سازماني با عملکرد سازمان ها. اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروند سازمانی. ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1387
 • 3  سمیه محمودی ، مجید رشید کابلی. تعاونيهاي کارآفرين و جهاني شدن. همایش ملی تعاون و کارافرینی. ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1387
 • 4  سمیه محمودی. تعاونی های کارآفرین و صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر. همایش ملی تعاون و کارافرینی. ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1389
 • 5  علی صنایعی، سمیه محمودی، حمیده ابراهیم زاده شهری. تاثير بازاريابي اينترنتي بر رضايت مشتريان هتل هاي 4 ستاره اصفهان. هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت(1389). پوستر. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1392
 • 6  سمیه محمودی، فاطمه عباسی دره بیدی. ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری: شهر اصفهان. همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران:چالش ها و چشم انداز ها،مشهد(1392). ارائه شفاهی. مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
1392
 • 7  سمیه محمودی ، عارفه امینی فر، پریسا ستودگان. تاثیر تصویر مقصد بر جذب گردشگران داخلی در شیراز. همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران:چالش ها و چشم انداز ها،مشهد(1392). ارائه شفاهی. مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
1395
 • 8  سمیه رحیمی، سمیه محمودی. بررسی تاثیر درگیری ذهنی و سبک زندگی بر تجربه خدمات در رستوران های منتخب شهر اصفهان. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و چهارمین کنفرانس بین المللی کارافرینی و نوآوری های باز(1395). ارائه شفاهی. مرکز همایش بین المللی رازی, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 9  ندا قربانی مزرعه، سمیه محمودی. تحلیل شکاف اهمیت –عملکرد عوامل محیطی در رستوران های منتخب شهر اصفهان. سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار(1395). ارائه شفاهی. دبیرخانه همایش, همدان, ایران. لینک مقاله
1395
 • 10  نازنین کرم زاده، سمیه محمودی. بررسی تاثیر عواطف مشتری بر خرید آنی. کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد(1395). ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 11  نسیبه ایزدی، سمیه محمودی. تاثیر درگیری ذهنی و تنوع گرایی بر خرید آنی مشتریان. کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد(1395). ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 12  عاطفه باغبانی، سمیه محمودی. تاثیر خصوصیات فرهنگی مقصد بر رضایت گردشگران. همایش بین المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته(1395). ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 13  الناز اکبری، سمیه محمودی. تاثیر شخصیت بر بازاریابی ویروسی از طریق شبمه های اجتماعی مجازی. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد(1395) . سخنرانی. دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح, مشهد, ایران. لینک مقاله
1396
 • 14  پرتو کرباسی، سمیه محمودی. تحلیل محتوای فیلم های خارج از افریقا و ساحل به منظور اولویت بندی ابعاد موثر در گردشگری فیلم. دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک(1396). سخنرانی. همدان, همدان, ایران. لینک مقاله
1396
 • 15  سحر هاشمی، سمیه محمودی. تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های منتخب در اصفهان. کنفرانس بین المللی مدیریت در عصر پیشرفت(1396). ارائه شفاهی. پژوهشكده دولت اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري, تهران, ایران. لینک مقاله
1396
 • 16  الهه سواری، سمیه محمودی. عوامل موثر بر نگرش به محصولات سبز و تاثیر آن بر قصد خرید مشتری. دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری. ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1397
 • 17  مهسا کمالی، سمیه محمودی. بررسی اثر ارزش های لوکس بر رضایت و حمایت مصرف کننده از برند با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی به برند لوکس. اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(1397). پوستر. موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مازندران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 18  ساناز تمیم زاده، سمیه محمودی. اولویت بندی کویرهای مصر،ورزنه،خارا از منظر گردشگری نجوم با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران،معماری، مدیریت شهری و محیط زیست. سخنرانی. دانشگاه جامع علمی کاربردی, کرج, ایران. لینک مقاله
1398
 • 19  رزا مطوری پور، مصطفی عماد زاده، سمیه محمودی. 3 بررسی کیفیت زمان سپری شده گردشگران خارجی در اصفهان و تاثیر آن بر وفاداری چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات و سخنرانی چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، مظالعات اجتماعی و فرهنگی(1398). چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، مظالعات اجتماعی و فرهنگی(1398). سخنرانی. دانشگاه جامع علمی کاربردی, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1386
 • 20  سمیه محمودی، علی صنایعی. Human Factors Analysis of Consumer Personal Protective Equipment. اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها. ارائه شفاهی. هتل عباسی, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1386
 • 21  سمیه محمودی، مجید رشد کابلی. رابطه بین کارافرینی، گرایش بازار ، انعطاف پذیری سازمانی و رضایت شغلی. اولين کنفرانس ملي کارآفريني ،خلاقيت و سازمان هاي آينده(1386). ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1387
 • 22  سمیه محمودی، علی شائمی. عوامل موثر بر پذیرش ERP. پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات (1387). ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1387
 • 23  سمیه محمودی ، علی عطافر. انواع مدل های آمیخته بازاریابی برای محصولات الکترونیک : مطالعه موردی: تهیه کنندگان محصولات الکترونیک در چین. سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد کشور های در حال توسعه. پوستر. اصفهان, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1395
 • 24  فایزه فقیه زاده ، سمیه محمودی. تاثیر نوگرایی مصرف کننده بر نگرش نسبت به نوآوری محصول. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی(1395). سخنرانی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1395
 • 25  گلناز یزدانی، سمیه محمودی. عوامل موثر بر خرید وسواسی در سیتی سنتر شهر اصفهان. اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت اقنصاد و حسابداری. ارائه شفاهی. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1397
 • 26  نازیلا رستگار، سمیه محمودی. بررسی تاثیر ابعاد رقابت پذیری بر شهرت هتل های منتخب در استان اصفهان. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی و توسعه اقتصادی(1397). سخنرانی. دانشگاه بین المللی اما خمینی, قزوین, ایران. لینک مقاله
1396
 • 27  مهشاد دلفاردی، سمیه محمودی. برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در استان کرمان بر اساس مدل ترکیبی SWOT و ANP. سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری(1396). ارائه شفاهی. دانشگاه ایکوله دی پونز , پاریس, فرانسه. لینک مقاله
1398
 • 28  رزا مطوری پور، مصطفی عماد زاده، سمیه محمودی. بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران خارجی) مطالعه موردی: شهر اصفهان). دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری. ارائه شفاهی. آکادمی بین المللی علوم گرجستان, تفلیس, گرجستان. لینک مقاله
1398
 • 29  ناهید مختاریان، سمیه محمودی. بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگر در وب سایت آژانس های مسافرتی شهر اصفهان. دومین کنفرانس بین الملل مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی. ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 30  ناهید مختاریان، سمیه محمودی. شناسایی ویژگیهای موثر بر موفقیت وب سایت آژانس های مسافرتی و بررسی تاثیر آن بر جذب گردشگر( رویکرد ترکیبی) . دومین کنفرانس بین الملل مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی. ارائه شفاهی. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله