دکترشکیبا خادم القرانی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر شکیبا خادم القرانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: shakiba_kh@shbu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی

آمار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1383

کارشناسی ارشد

آمار ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1386

دکتری

مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1394

زمینه فعالیت های پژوهشی

مدلسازی

داده کاوی

تحلیل داده های سلامت

تحلیل داده های مالی

سامانه پشتیبانی تصمیم

تصمیم گیری چندمعیاره

مقالات ژورنال

1

1390
 • 1  حسینی، م.، حسن نژاد، ر.، خادم القرانی، ش.، طباطبائیان، م.، مکاریان، ف.، . شناسایی و مدلسازی الگوهای مرتبط با متاستاز سرطان پستان با استفاده از قوانین همبستگی و رگرسیون لجیت رتبه ای. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله تحقیقات نطام سلامت. دوره 7، شماره 6؛1390 لینک مقاله

1

2013
 • 2  Khademolqorani, S. & Hamadani, A.Z. An Adjusted Decision Support System through Data Mining and Multiple Criteria Decision Making. Elsivier. Procedia - Soc and Behevioral Sciences. Vol. 73, pp. 388 – 395 لینک مقاله

1

2015
 • 3  Khademolqorani, S., & Hamadani, A. Z.. Development of a Decision Support System for Handling Health Insurance Deduction. Science and Information Organization. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 6, no. 2 لینک مقاله

1

2015
 • 4  Khademolqorani, S., Hamadani, A. Z., Rafiei, F. M.. A Hybrid Analysis Approach to Improve Financial Distress Forecasting: Empirical Evidence from Iran. Hindawi. Mathematical Problems in Engineering. Volume 2015, Article ID 178197, 9 pages لینک مقاله

1

2016
 • 5  Khademolqorani, S., . Improved Association Rules Mining based on Analytic Network Process in Clinical Decision Making. Science and Information Organization. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 7, no. 10 لینک مقاله

1

2018
 • 6  Khademolqorani, S.,. A hybrid model for the prioritization of municipal projects in Iran. Pooyan Institute. International Journal of Applied Optimization Studies. Volume 1 Issue 1 pp : 1 - 10 لینک مقاله

1

1398
 • 7  خادم القرانی، ش.، یوسفیان، س. ارزیابی عوامل موثر بر کاهش تولید گاز نسبت به برنامه تکلیفی سکوی فاز 12 میدان پارس جنوبی با رویکرد داده کاوی. موسسه مدیریت دانش شباک. ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی. سال5، ش 47، صص 67-76 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1384
 • 1  خادم القرانی، ش.، پارسیان، ع. . هم خطی چندگانه و رگرسیون ستیغی. پنجمین کنفرانس دانشجویی آمار. 1. دانشگاه شیخ بهایی, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1385
 • 2  زینل همدانی، ع.، سرائی، م. ح.، خادم القرانی، ش. . ترکیب رگرسیون لجستیک چندگانه و درخت های تصمیم در تحلیل داده های رسته ای. هشتمین کنفرانس بین المللی آمار. 1. دانشگاه شیراز, شیراز, ایران. لینک مقاله
2007
 • 3  Khademolqorani, S., Hamadani, A.Z, Saraee, M. H.,. New Parsimonious Segmentation with Combining Logistic Regression and Decision Trees: An application to industrial steel data. 37th International Conference of Computer and Industrial Engineering. 1. Alexandria University, Alexandria, Egypt . لینک مقاله
2009
 • 4  Parvizian, J. Khademolqorani, S., Askari Tabatabaei, M. H., . System Dynamics Modeling of Emigration and Brain Drain: the Case of Iran. 12th International Conference of System Dynamics. 1. Sandia National Laboratories , New Mexico, USA. لینک مقاله
1397
 • 5  نادری، پ. ، خادم القرانی، ش.. ارائه ی مدل کنترل کیفیت آماری جهت بهبود کیفیت شرکت های تولیدکننده مواد نسوز. ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع . 1. دانشگاه پیام نور تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 6  رفتاری، آ. ، خادم القرانی، ش.. پیش بینی بستری مجدد بیماران با اختالالت روانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی. 1. انجمن افق نوین علم و فناوری, تهران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 7   خادم القرانی، ش.، رفتاری، آ. ،. پیش بینی بستری مجدد بیمارستان با استفاده از رویکرد داده کاوی و شبکه های عصبی. اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت . 1. دانشگاه بیرجند, بیرجند, ایران. لینک مقاله

سوابق اجرایی