' ' دانشگاه شیخ بهایی
دانشکده<br /> <b>Warning</b>: Undefined variable $dept_name in <b>C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php</b> on line <b>551</b><br />
قبلی بعدی

Warning: Undefined variable $news_side_cat_cirular_Check in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 731

Warning: Attempt to read property "num_rows" on null in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 731

مشاهده بخش نامه ها

برای مشاهده کلیه بخشنامه ها روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک بخشنامه

درباره دانشکده


Warning: Undefined variable $dept_about in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 770

ریاست دانشکده
Warning: Undefined variable $dept_name in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 805

نام و نام خانوادگی


Warning: Undefined variable $prof_sx in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 811

Warning: Undefined variable $prof_prefix in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 811

Warning: Undefined variable $prof_name in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 811

Warning: Undefined variable $prof_lastName in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 811

مرتبه علمی


Warning: Undefined variable $prof_academicRank in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 816

ایمیل


Warning: Undefined variable $prof_email in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 821

شماره تماس


Warning: Undefined variable $prof_tel in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 826

Warning: Undefined variable $prof_tel_local in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 826
داخلی


Warning: Undefined variable $dept_about_title in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 833


Warning: Undefined variable $dept_about_subTitle in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 834


Warning: Undefined variable $dept_about_text in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 836

اطلاعات دانشکده


Warning: Undefined variable $groupCheck_number in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 848
گروه آموزشی

Warning: Undefined variable $profCheck_number in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 857
هیأت علمی

Warning: Undefined variable $dept_student_num in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 866
دانشجو

Warning: Undefined variable $dept_thesis_num in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 875
پایان نامه

ارتباط با دانشکده

آدرس دانشکده


Warning: Undefined variable $dept_address in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 893

پست الکترونیک


Warning: Undefined variable $dept_email in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 900

شماره تماس


Warning: Undefined variable $dept_tel in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 907

گروه های دانشکده
Warning: Undefined variable $dept_name in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 926

دانشکده
Warning: Undefined variable $dept_name in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 927
دارای
Warning: Undefined variable $groupCheck_number in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 927
زیر گروه آموزشی است.


Warning: Undefined variable $groupCheck in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 931

Warning: Attempt to read property "num_rows" on null in C:\inetpub\vhosts\shbu.ac.ir\httpdocs\department\index.php on line 931