دانشگاه شیخ بهایی

امکانات رفاهی

زیارت عتبات عالیات

هر سال تعدادی از دانشجویان با قید قرعه و با توجه به سهمیه واگذاری ستاد عتبات عالیات جهت زیارت اعزام می‌گردند. دانشجویان داوطلب پس از اعلام ستاد عتبات باید ثبت‌نام نموده و در تاریخ معین با حضور كلیه دانشجویان داوطلب قرعه‌كشی انجام می‌شود و سپس اعزام می‌گردند.