دانشگاه شیخ بهایی

انجمن ها و نشریات

انجمن های علمی

انتخابات انجمن‌های علمی هر ساله مطابق با آیین‌نامه برگزار و انجمن‌های علمی تشکیل می‌گردد. دانشگاه حمایت‌های لازم جهت اداره آنان را انجام میدهد.
انجمن‌های علمی موجود عبارت‌اند از انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع، مهندسی كامپیوتر و فناوری اطلاعات و هتلداری.
آیین نامه