دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه اطلاعاتی دانشگاه، با داشتن CD در زمينه‌هاي مختلف و در اختيار گذاردن آن‌ها، احتياجات دانشجويان را از اين لحاظ تأمين مي‌كند.