دانشگاه شیخ بهایی

فعالیت های فوق برنامه

كار دانشجویی

دانشجویان در صورت امكان می‌توانند طبق آئین‌نامه به مدت 80 ساعت در ماه از كار دانشجویی استفاده نمایند.