دانشگاه شیخ بهایی

انجمن ها و نشریات

تشكل ها  

بسیج دانشجویی شهید همت در دانشگاه فعال می‌باشد. همچنین دانشگاه دارای تشكل‌های متعددی از جمله الغدیر، بچه‌های آسمان، فانوس، غدیر و ... بوده است.
دانشجویان جهت تأسیس و راه‌اندازی تشكل دانشجویی بایستی تقاضای خود را براساس آیین‌نامه به امور دانشجویی و فرهنگی ارائه داده و پس از بررسی، در صورت موافقت هیأت نظارت، مجوز لازم صادر می‌گردد.
آیین نامه