دانشگاه شیخ بهایی

امکانات رفاهی

بیمه

با انعقاد قراردادی با شركت بیمه ایران واقع در خیابان چهارباغ عباسی اول خیابان آمادگاه كلیه دانشجویان دانشگاه در طول سال تحصیلی مشمول بیمه حوادث هستند. در صورت نیاز با معرفی آنان به شركت بیمه خسارت وارده را دریافت می‌نمایند.
با توجه به این که استفاده از بیمه حوادث منوط به گزارش به موقع به بیمه ایران است. در صورت بروز هر نوع حادثه برای دانشجو در محیط دانشگاه ظرف مدت 2 روز موارد به امور فرهنگی و دانشجویی جهت ابلاغ به بیمه ارسال گردد.