دانشگاه شیخ بهایی

امکانات رفاهی

اردو

دانشگاه با تنظيم برنامه و برابر تقويم اردوهاي زيارتي ـ علمي پيش بيني نموده است. تحت سرپرستي نماينده دانشگاه، دانشجوياني که تمايل دارند به اردوها اعزام مي‌گردند.