دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

مرکز مشاوره دانشگاه

مرکز مشاوره دانشگاه (مشاوره خواهران و برادران) دانشجویان را بطور خصوصی مشاوره می‌دهند.