دانشگاه شیخ بهایی

انجمن ها و نشریات

شورای صنفی دانشجویی

دانشگاه با برگزاری انتخابات هر ساله شورای صنفی دانشجویان را تشكیل می‌دهد. این شورا برابر آئین‌نامه مسئولیت نظارت بر مسائل رفاهی از قبیل سالن غذاخوری - سرویس ایاب و ذهاب و این قبیل مسئولیت‌ها را عهده‌دار می‌باشد.
آیین نامه