دانشگاه شیخ بهایی

امکانات رفاهی

بهداشت

دانشگاه با تنظيم قرارداد با درمانگاه رازی بهارستان اين زمينه را فراهم نموده‌است که چنانچه دانشجويان در هر ساعت از شبانه روز نياز به پزشك معالج داشتند می‌توانند بصورت رايگان جهت معالجه به درمانگاه رازی مراجعه نمایند و مداوا شوند. تزريقات برای دانشجويان مجانی است ولی ساير خدمات پاراکلينيک بايد توسط دانشجو پرداخت شود.

تبصره: دانشجویان جدید باید نسبت به تشکیل پرونده پزشکی مطابق با برنامه‌ی اعلام شده اقدام نمایند تا هنگام مراجعه به کلینیک مشکلی نداشته باشند.