دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

امور انضباطی

كمیته انضباطی دانشگاه به سرپرستی معاونت دانشجویی و فرهنگی، یکی از اعضای هیات علمی گروه حقوق، یکی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دو نفر هیات علمی، مدیر امور دانشجویی و فرهنگی بعنوان دبیر کمیته و دو نفر دانشجو مسئول برقراری نظم و انضباط در محیط دانشگاه می باشند و در رابطه با مسائل ذیل موضوع در جلسه كمیته انضباطی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد:
تخلفات عمومی: تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا، نشر اکاذیب، ضرب، جعل یا ارائه هرگونه سند، مهر و امضا و عنوان مجعول یا استفاده از آن ها (اعم از مکتوب یا نرم افزاری) در دانشگاه، اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری خیانت در امانت یا ایراد خسارت و تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی.
تخلفات آموزشی و اداری: تقلب در آزمون‌ها یا فعالیت‌های آموزشی، تقلب در فعالیت‌های پژوهشی، فرستادن دیگری به جای خود در امتحان، افشای سوالات یا ورقه های امتحانی و اخلال یا ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه‌های خوابگاه یا دانشگاه.
تخلفات سیاسی:
تخلفات اخلاقی: استعمال مواد مخدر، تشکیل جلسات و دعوت از دیگران برای استعمال مواد مخدر(یا مشارکت و همکاری در این خصوص)، عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین، عدم رعایت شئون دانشجویی...
ضمناً معاونت دانشجویی و فرهنگی اختلافات پیش آمده بین دانشجویان را در صورت مراجعه حل و فصل نموده و رسیدگی لازم بعمل می آید.