دانشگاه شیخ بهایی

انجمن ها و نشریات

نشریات  

دانشگاه با تشكیل كمیته ناظر بر نشریات، تاكنون دارای تعداد زیادی نشریات دانشجویی و غیر دانشجویی فرهنگی- سیاسی- اجتماعی- علمی بوده كه بصورت فصل‌نامه – ماهنامه منتشر شده است.
تعدادی از نشریاتی كه تاكنون مجوز انتشار داشته‌اند عبارت‌اند از:
سیب، سایه، آذرباد، دیگر، هفت، حرف و برف، بوی خاك، خاكستری، اخبار دانشجو، س ج، گاهنامه داخلی دانشگاه، زمزمه، كلیك، کانکت، پاسارگاد و فصل‌نامه جامع شیخ‌بهایی.
در حال حاضر فصل‌نامه جامع شیخ‌بهایی (نشریه دانشگاه) منتشر می‌گردد.
دانشجویانی كه تمایل دارند مجوز نشریه اخذ نمایند می‌توانند تقاضای كتبی خود را به عنوان مدیر مسئول نشریه با انعكاس اهداف خویش از انتشار نشریه مورد نظر به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارائه نموده و پس از طرح و تصویب در كمیته ناظر و موافقت شورای فرهنگی دانشگاه مجوز لازم صادر شود.