دانشگاه شیخ بهایی

صندوق رفاه

وام شهريه دانشجويي

تشکیل پرونده و درخواست وام

وام بانک قرض الحسنه مهر ایران

• مراحل دریافت وام
• مدارک لازم
• زمان تنفس و بازپرداخت وام

راهنماي تمديد دفترچه اقساط

راهنماي صدور تسويه حساب

برای درخواست تسویه حساب نهایی لازم است دانشجو با مراجعه به سایت bp.swf.ir وارد پورتال دانشجویی خود شده و بعد از اطمینان از عدم بدهی، درخواست خود را برای صندوق رفاه دانشگاه از طریق سربرگ تسویه حساب ارسال نماید. اقدامات صورت گرفته روی درخواست دانشجو از طریق پیامک برایش ارسال می‌گردد. دانشجویانی که از بانک وام دریافت کرده‌اند، بعد از اتمام اقساط خود نامه تسویه حساب ممهور از بانک را به امور وام دانشگاه ارائه تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده در صندوق رفاه دانشجویان اقدام شود.

راهنماي صدور دفترچه اقساط

دانشجویان دارای وام بانک با مراجعه به شعبه انتخابی خود جهت تقسیط وام اقدام ‌نمایند.
دانشجویان دارای وام از صندوق رفاه دانشجویی با مراجعه به امور وام دانشگاه دفترچه اقساط خود را بعد از پرداخت 10% بدهی دریافت می‌نمایند.


راهنماي نحوه پرداخت اينترنتي
راهنماي نحوه پرداخت نيم سالهاي خوابگاهي
راهنماي نحوه رفع اخطار و پرداخت اقساط معوقه