دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مدیریت صنعتی

:آشنایی با گروه دوره کارشناسي مديريت صنعتي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز کارخانه ها ، موسسه ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با کاربرد روشهاي علمي در مديريت است :نقش و توانايي شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسائل نظري دانش مديريت صنعتي ، با کاربرد هاي اين رشته و همچنين بکارگيري نرم افزارهاي مرتبط و موثر مديريت آشنا مي شوند .بدين ترتيب خلا ء ارتباطي بين کادر کارشناسي ماهر و و مديريت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسيد : ضرورت و اهميت ضرورت و اهميت اين دوره در آشنا سازي مديران رده هاي گوناگون با نقش رشته مديريت صنعتي در سازمانها و موارد استفاده اين دانش ، و همچنين تربيب نيروي متخصص به عنوان رابط بين مديران و کارمندان اداري و فني که معمولا مسئوليت اجرايي و سرپرستي واحدها را عهده دار خواهند شد ، مي باشد

مدیریت گروه مدیریت صنعتی

دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

زیر گروه مدیریت صنعتی

اطلاعات گرایش های گروه مدیریت صنعتی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

مدیریت صنعتی

>