رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشگاه

دکتر ناصر قاسم آقایی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: ghasemaghaee@shbu.ac.ir

دکتر محمد حسن تحریریان

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: tahririan@shbu.ac.ir


دکتر کتايون افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: k.afzali@shbu.ac.ir


دکتر مهدی آذری سامانی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: mehdiazari@shbu.ac.ir


دکتر احمدرضا اخوان صراف

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: a.r.akhavan@shbu.ac.ir


دکتر سيدمحمود خاتون آبادی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: khatoonabadi@shbu.ac.ir


دکتر بهاره خزاعی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir


دکتر علی دانائی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: danaee@shbu.ac.ir


مهندس محمود روغنی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: roughani@shbu.ac.ir


آقای محمد زاهدی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: مدیریت

ایمیل: zahedi@shbu.ac.ir


دکتر جعفر زعفرانی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: jzaf@shbu.ac.ir


دکتر سحر عطارزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: atarzadeh@shbu.ac.ir


دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: alizade@shbu.ac.ir


دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مدیریت

ایمیل: emazir@gmail.com


مهندس صدف عنبرزاده

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: anbarzadeh00@yahoo.com


دکتر مهرنوش فخارزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: mfakharzade@shbu.ac.ir


دکتر حسن   کارنامه حقيقی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: karnameh@shbu.ac.ir


دکتر علی اکبر محمدی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: mohamadi@shbu.ac.ir


دکتر حسين محمدي نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mohammadi.n@shbu.ac.ir


دکتر سوده محمودی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: s.mahmoodi63@gmail.com


دکتر سيدمحسن موسوی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mossavi.mohsen@gmail.com


دکتر زهرا ياوری

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: yavari@shbu.ac.ir


دکتر اسماعیل نیک ملکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: nikmaleki@shbu.ac.ir


دکتر شکیبا خادم القرانی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: shakiba_kh@shbu.ac.ir


دکتر مریم سنقرزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: m.songhorzadeh@shbu.ac.ir


مهندس مریم میردهقانی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mryammi2000@gmail.com


دکتر اکبر افقری

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: afghari@shbu.ac.ir