دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

سخنراني ها

دانشگاه با دعوت از شخصيت هاي مذهبي - علمي در مقاطع مختلف نيازهاي معنوي و علمي دانشجويان را تأمين مي نمايد .