دانشگاه شیخ بهایی
شروع به کار باشگاه دانشجویان ایران
1 / 2
2 / 2

The Woods
The Woods


سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران به آدرس https://isclub.ir/ افتتاح شد.

هدف از راه‌اندازی این سامانه ایجاد توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای استفاده از شیوه‌های نوین علمی و ایجاد فرصت‌های بهره برداری و استفاده از ظرفیت‌ها برای جمعیت وسیع دانشجویی در سراسر کشور است.