دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه


دانشجوی گرامی

رعایت ضوابط و قوانین پوششی دانشگاه بر تمامی دانشجويان الزام است: بنابراين انتظار می رود دانشجويان اهتمام جدی به رعایت مقررات داشته و در ایجاد نظم و انضباط محیط دانشگاه پيش قدم باشند.

امور فرهنگی دانشگاه