دانشگاه شیخ بهایی
نحوه ثبت نام دانش آموختگان برای دریافت کد صحت
اطلاعیه


از ابتدای تیر ماه سال 1402 دانشجویانی که در شرف دانش آموختگی می باشند و نیز دانش آموختگانی که دانشنامه قدیمی فاقد کد دارند می تواند برای دریافت کدصحت از طریق پرتال سازمان https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام اولیه در قسمت خدمات – اداره دانش آموختگان-دریافت تاییدیه تحصیلی اقدام نماید.

در این راستا فایل راهنمای آموزشی به نشانی زیر قابل دسترسی برای متقاضیان می باشد:

https://saorg.ir/portal/file/?261981/راهنمای ویدئویی.mp4

 

امور دانش آموختگان