دانشگاه شیخ بهایی

ارتباط با حراست

ارتباط با حراست

آدرس:اصفهان - بهارستان - بلوار بهشت - دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی : 8143153784
تماس با حراست: 03136819001 داخلی 145
پست الکترونیکی حراست: herasat@shbu.ac.ir