دانشگاه شیخ بهایی

ارتباط با حراست

ارتباط با حراست

آدرس:اصفهان - بهارستان - خیابان الفت غربی – بهاران 8 - ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی : 8143133871
تلفکس حراست: 36862009-031
پست الکترونیکی حراست: herasat@shbu.ac.ir
پیام کوتاه: 09378961632