دانشگاه شیخ بهایی

محتوای آموزشی

تخليه تلفني

زنگ تلفن هميشه زنگ خبر نيست ، بلكه گاهي زنگ خطر است

هرگاه دو كشور يا دو گروه يا حتي دو طرز تفكر، طوري كنار همقراربگيرندكه منافع آنها با هم تقابل داشته باشند بخصوص اينكه باهم در تخاصم باشند، مي طلبد كه جهت مقابله با همديگر،اطلاعات و شناخت كافي از اهداف، مواضع، امكانات، توان علمي ياتسليحاتي يا ... وبالاخره كوچكترين مسايل همديگر داشته باشندتا در زمان لازم با برنامه ريزي بر اساس اطلاعات بدست آمده به اهداف خود برسند. كسب اطلاعات و اخبار حوزه تعريف،ازطرق مختلف آشكار و پنهان ميباشد.
يكي ازآسان ترين و كم خطرترين شيوه هاي طرف متخاصم براي كسب اطلاعات به صورت مخفيانه استفاده از ابزار فني و مخابراتي مثل تلفن، فاكس،تلكس و اينترنت است و ساده ترين و كم هزينه ترين آن استفاده ازتلفن است. جمع آوري از طريق تلفن را جاسوسي تلفني و به نوعي ديگر كه همراه با فريب باشد تخليه تلفني مي گويند. از آنجا كه گروهك هاي ضد انقلاب مثل منافق و برخي عناصر خود فروخته همواره در پي كسب اطلاعات از مراكز دانشگاهي و فعاليت هاي علمي كشور هستند، جهت اطلاع همگان برخي نكات بارز دربرخورد با اين افراد ذكر مي گردد.
زنگ تلفن هميشه زنگ خبر نيست ، بلكه گاهي زنگ خطر است.
• هرگونه اطلاعات درون سازماني كه دانستن آن براي عموم جايز نيست، داراي ارزش است و نمي بايست فاش گردد.
• دادن اطلاعات به تماس گيرنده را موكول به تماس تلفني خودتان كنيد كه ضمن اخذ شماره تلفن و چك كردن آن برقرار خواهيد كرد.
• صرف اينكه طرف تماس، به شما يك شماره داد، دليل صحت او نيست بلكه بايد شماره داده شده را بررسي كنيد.
• از دادن شماره تلفن هاي غير عمومي به افراد ناشناس خودداري كنيد.
• در صورتي كه تماس گيرنده به موارد ضعف شما اشاره كند، يا در صورت ندادن اطلاعات تهديد به از دست دادن شغل يا گزارش به رده هاي بالاتر نمايد، اعتنا نكنيد.
• بعضي وقتها تماس گيرنده، اتفاق مدنظر را به صورتي تعريف مي نمايد تا مخاطب تحريك شده و اطلاعات جزئي تري بدهد.
• اگر فردي تماس گرفته و اطلاعات آشكاري راجع به موضوع دارد، دليل صاحب نظر بودن او نيست، پس به او اعتماد نكنيد.
• جاسوس ها از علاقه نيروهاي يك سازمان در جهت راه اندازي كار سازمان هاي ديگر استفاده كرده و در ساعات غير اداري تماس گرفته، خود را مسئول سازمان ديگر معرفي مي كنند، پس با سوال و جواب زيركانه ادعاي او را بررسي كنيد.
اساس تخليه تلفني بر غفلت و فريب است ، مواظب غفلت خود و فريبكاري دشمن باشيد.
در ادامه برخي روش هايي كه منافقين، اخيراً از آنها در تماس با افراد نخبه و علمي كشور بهره برده اند، جهت بهره برداري اعلام مي شود:
• تماس گيرنده خود را با هويت فردي ديگر از مراكز علمي و پژوهشي يا رياست جمهوري يا وزارت علوم معرفي مي نمايد.
• موضوع صحبت در محور برگزاري سمينار يا نشست علمي، ارائه مقاله، مصاحبه مطبوعاتي بوده و خواستار اطلاعات از مخاطب پيرامون افراد و پروژه هاي علمي و اداري مي گردند.
• مشخصات و شماره تماس افراد مختلف و اساتيد و پژوهشگران مرتبط با علوم فوق الذكر را خواستار مي گردند.
• مشخصات و شماره تماس افراد مرتبط با صنايع نظامي و يا دانشجويان دوره دكتري يا كارشناسي ارشد نظامي، شاغل به تحصيل در محيط هاي وزارت علوم را درخواست مي نمايند.
• مشخصات پروژه هاي مرتبط با پيشرفت هاي علمي و افراد فعال در آن را درخواست مي نمايند.
• فرد تماس گيرنده، نامه اي رسمي و جعلي به امضاي مقامي مسئول مي فرستد و خواستار ارسال اطلاعات خاص مي شود.
در مكالمات تلفني از به كار بردن اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده خودداري فرمائيد.
آيا مي دانيد تخليه تلفني ، دقيق ترين و آسانترين شيوه جمع آوري دشمن است ؟