دانشگاه شیخ بهایی

محتوای آموزشی

هشدارهای مهم در خصوص فعالیت غیر قانونی شرکت های هرمی

هشدارهای مهم در خصوص فعالیت غیر قانونی شرکت های هرمی

1. آیا می دانید: شرکت گاما معروف به G.N.I شرکت هرمی می باشد.
2. آیا می دانید: شرکت کوئست معروف به QI شرکت هرمی می باشد.
3. آیا می دانید: شرکت پالی نور، شرکت هرمی می باشد.
4. آیا می دانید: شرکت مگاهولدینگ و مگاتریدینگ، هرمی می باشد.
5. آیا می دانید: مجازات فعالان اصلی در شرکت های هرمی، حبس از 5 تا 20 سال است.
6. آیا می دانید: مجازات فعالین دانشجویی در شرکت های هرمی، اخراج از دانشگاه و عدم امکان شرکت در کنکور 3 سال است.
7. آیا می دانید: اسامی شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان به آدرس اینترنتی www.asnaf.ir قابل مشاهده می باشد.
8. آیا می دانید: عضویت در شبکه های هرمی مصداق عمل مجرمانه اختلال در نظام اقتصادی است.
9. آیا می دانید: در شرکت های هرمی سود عده ای معدود، در گرو ضرر افراد زیاد است.
10. آیا می دانید: مراجع اعظام تقلید، فعالیت در شرکت های هرمی را حرام می دانند. فعالیت های شرکت های هرمی، عامل مخرب و اختلال گرانه در نظام اقتصادی کشور است.
11. آیا می دانید: رویای شیرین یک شبه پول دار شدن، نقطه آغازین فریبکاری تمامی شرکت های هرمی است.
12. آیا می دانید: که عاقبت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شبکه های هرمی، تلخ کامی و لطمات شدید (مادی و روحی) است. فریب و تقلید در شرکتهای هرمی یک اصل است. فعالیت در شرکت های هرمی مساوی با تحمیل ضررهای سنگین به خانواده ها و اطرافیان است.
13. آیا می دانید: یکی از جوامع مورد هدف شرکت های هرمی، دانشجویان هستند.
14. آیا می دانید: اهداف شبکه های هرمی، ترویج فرهنگی ناامیدی، سیاه نمایی افراطی، ترویج خرافه گرایی، استفاده از تفکرات التقاطی است.

فعالیت هرمی= دروغ، فریب، مال مردم خواری