رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده دروس عمومی

دکتر سید علیرضا هدائی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: دروس عمومی

ایمیل: hodaei.ali@gmail.com